Privacy policy

Wie zijn we?

De dienstverlening, websites en apps worden aangeboden door Puente Innovacion BV, waarvan de maatschappelijke zetel gelegen is in België, te 311O Rotselaar, Vijfde liniestraat 11b 101, btw BE 0659.926.236, bereikbaar via e-mail info@hr-gids.be .

Verwerkingsdoeleinden

Je persoonsgegevens worden verwerkt door Puente Innovacion BV, in overeenstemming met de Europese Verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (hierna AVG), naar aanleiding van de uitvoering van een gevraagde of aangeboden dienstverlening, naar aanleiding van een verzoek om informatie, documentatie of contactname of het gebruik van de website of een app. Puente Innovacion BV verwerkt de persoonsgegevens die je aan haar diensten en op haar websites en apps meedeelt voor de volgende doeleinden:

 1. Een gunstig gevolg kunnen geven aan de verzoeken die je bij jouw contactname of bezoeken aan de websites of door het gebruik van een app doet
 2. Administratieve en organisatorische taken met betrekking tot de dienstverlening uitvoeren
 3. Het beheer van de websites en van de commerciële en administratieve contacten van Puente Innovacion BV, dit zowel met betrekking tot klanten als leveranciers. Het doel hierbij is eveneens het verminderen van de administratieve last en het optimaliseren van de bedrijfsvoering en het gegevensbeheer
 4. De kwaliteit van de diensten die gebruikers en klanten worden aangeboden en van de websites en apps optimaliseren
 5. Marktstudies en bezoekersstatistieken opstellen
 6. Je regelmatig op de hoogte houden, inzonderheid via e-mail, van de activiteiten, nieuwe diensten en producten van Puente Innovacion BV of om je te bevragen naar nieuwe of geleverde diensten en producten
 7. Jouw persoonsgegevens meedelen binnen Puente Innovacion BV, inzonderheid om hen de mogelijkheid te geven je elke vorm van promotieaanbieding te doen via e-mail
 8. De organisatie en uitvoering van een uitgebreid aanbod aan diensten gevraagd door en/of overeengekomen met de betrokkene en/of zijn werkgever

Wat betreft de zes eerste doeleinden beroept Puente Innovacion BV zich op haar gerechtvaardigd belang om haar dienstverlening, websites en apps optimaal te beheren, inzicht te krijgen in de manier waarop haar websites en apps worden gebruikt en op een gepaste en correcte manier te antwoorden op verzoeken van gebruikers van de websites en apps. In de mate dat deze verwerkingen gebeuren aan de hand van cookies, is onze cookie policy van toepassing.

Voor de zevende doeleinde verwerkt Puente Innovacion BV jouw gegevens alleen met jouw toestemming. Je hebt het recht jouw toestemming op elk ogenblik in te trekken zonder dat hierdoor de rechtmatigheid wordt aangetast van de verwerking uitgevoerd vóór de intrekking van jouw toestemming.

Wat betreft de laatste doelstelling, is de verwerking van jouw persoonsgegevens door Puente Innovacion BV afhankelijk van het type dienstverlening:

 • De verwerking kan gebaseerd zijn op jouw toestemming en/of inschrijving voor de gevraagde dienstverlening: bv. bij webinars, download white paper…
 • De verwerking kan noodzakelijk zijn voor de uitvoering van een contractuele verbintenis met jou of bv. jouw werkgever: bv. in het kader van consultancy activiteiten
 • De verwerking kan noodzakelijk zijn voor het vervullen van wettelijke verplichtingen

Jouw rechten

Je kunt kennisnemen van de gegevens die Puente Innovacion BV verwerkt en ze desgevallend laten verbeteren door middel van een gedateerd en ondertekend verzoek, dat samen met een kopie van de recto van de identiteitskaart via e-mail wordt verstuurd naar het adres info@hr-gids.be. Je kunt je bovendien volgens dezelfde modaliteiten, en binnen de grenzen die worden vastgesteld door de AVG, verzetten tegen de gegevensverwerking of vragen dat die verwerking wordt beperkt. Je kunt ook vragen dat jouw gegevens gewist of overgedragen worden. Meer informatie kan op hetzelfde adres worden verkregen.

Je kunt desgevallend een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.

Bewaartermijn

Puente Innovacion BV bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk voor de verwerkingsdoeleinden en zolang de wet dat vereist.

Vertrouwelijkheid

Om niet-geautoriseerde toegang tot de persoonsgegevens die je ons meedeelt zoveel als mogelijk te vermijden, neemt Puente Innovacion BV strikte veiligheidsprocedures in acht.

Voor de toegang tot bepaalde diensten kan het vereist zijn dat je je voorafgaandelijk registreert. Je verbindt er je toe exacte en volledige gegevens door te geven aan Puente Innovacion BV, evenals elke wijziging daarvan mee te delen. De toegangsgegevens die je van Puente Innovacion BV verkrijgt, zijn strikt persoonlijk en dienen door jou geheim te worden gehouden. Indien je vermoedt dat jouw toegangsgegevens misbruikt worden, dien je Puente Innovacion BV onmiddellijk op de hoogte te brengen.

Puente Innovacion BV kan de nodige maatregelen treffen om een goed beheer van haar websites en haar computersysteem te verzekeren. Hiertoe kan Puente Innovacion BV ten allen tijde toegang hebben tot alle informatie, mededelingen of andere elementen die op die websites of in dat systeem zijn opgeslagen. Puente Innovacion BV kan ook steeds in dat kader jouw toegang tijdelijk of permanent blokkeren, onder andere in geval van (vermoeden van) fraude, misbruik of schending van de vertrouwelijkheid van jouw toegangsgegevens.

Delen van gegevens

Puente Innovacion BV kan een beroep doen op andere leveranciers om specifieke verwerkingsactiviteiten uit te voeren. Deze leveranciers, zowel verwerkers als sub-verwerkers moeten eveneens aan alle verplichtingen en regelgevingen voldoen en voldoende beschermingen en waarborgen bieden zodat verwerkingsactiviteiten steeds voldoen aan de verplichtingen inzake de AVG.

Puente Innovacion BV kan jouw persoonsgegevens openbaar maken aan een derde op verzoek van elke wettelijk geautoriseerde overheid, of zelfs op eigen initiatief indien ze te goeder trouw van mening is dat een dergelijke openbaarmaking vereist is om de wetten en reglementen na te leven, om de rechten of de goederen van Puente Innovacion BV, of de gebruikers van de websites en apps, te beschermen en/of te verdedigen, of, in bijzondere omstandigheden, om de veiligheid van Puente Innovacion BV, de juridische entiteiten van Puente Innovacion BV, haar klanten, en/of de gebruikers van de websites en apps te beschermen.

Doorgifte van gegevens aan derde landen

Puente Innovacion BV geeft geen persoonsgegevens door buiten de EER.

Indien een gegevensoverdracht naar een land buiten de EER toch noodzakelijk mocht zijn, zal Puente Innovacion BV passende waarborgen treffen in overeenstemming met de wetgeving inzake gegevensbescherming en ervoor zorgen dat er afdwingbare rechten en doeltreffende rechtsmiddelen voor de betrokkenen beschikbaar zijn.

Het kan voorvallen dat we voor het leveren van een beperkt aantal diensten tijdelijk samenwerken met een verwerker of sub-verwerker die persoonsgegevens kan doorzenden naar een land dat geen deel uitmaakt van de EER. In dergelijke gevallen worden steeds de nodige waarborgen voorzien zodat de verwerking steeds conform de AVG gebeurt en dus met een passend beschermingsniveau (door bv. bindende bedrijfsregels en/of standaard contractuele bepalingen met bijhorende maatregelen en/of data transfer impact beoordelingen).