Algemene voorwaarden

Laatste wijziging: 1 september 2023

De websites en apps worden ter beschikking gesteld door Puente Innovacion BV waarvan de maatschappelijke zetel gelegen is in België, te 3110 Rotselaar, Vijfde liniestraat 11B101, btw BE 0659.926.236, bereikbaar via e-mail info@hr-gids.be .

Toepassingsgebied

Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle websites en mobiele applicaties (apps) van Puente Innovacion BV, behoudens indien voor een bepaalde website of app specifieke voorwaarden van toepassing zijn, die in dat geval zullen primeren.

Het hoofdstuk "Sociale media" is enkel van toepassing op de websites die zijn opgenomen in sociale media sites.

Om het even welk gebruik van een website of app, met inbegrip van het louter doornemen van de webpagina’s, impliceert dat je deze Algemene voorwaarden zonder voorbehoud aanvaardt. Behoudens andersluidende wettelijke bepaling, kunnen deze Algemene voorwaarden worden gewijzigd door loutere publicatie op de website of door kennisgeving in een app.

Deze Algemene voorwaarden zijn onderworpen aan het Belgische recht. Elk geschil voortvloeiend uit of in verband met deze Algemene voorwaarden valt onder de exclusieve jurisdictie van de rechtbanken te Leuven. Bijzondere voorwaarden met betrekking tot specifieke websites, apps of diensten kunnen afwijkende bepalingen bevatten, die in dat geval zullen primeren.

Intellectuele rechten

Tenzij anders vermeld, zijn alle merken die weergegeven worden op de websites of in de apps, gedeponeerde handelsmerken van Puente Innovacion BV. Met uitzondering van de websites vervat in sociale media, werden de domeinnamen van de websites geregistreerd door Puente Innovacion BV.

Puente Innovacion BV beschikt bijgevolg over de exclusieve gebruiks- en exploitatierechten en/of de exclusieve licentierechten op deze elementen van intellectuele eigendom.

De websites en de apps als dusdanig, alsook de inhoud ervan, met name de teksten, beelden, grafische voorstellingen, geluidsbestanden, animatiebestanden, videobestanden, gegevensordeningen en databanken die er eventueel zijn in opgenomen, zijn beschermd door het auteursrecht en door het geheel van de toepasselijke reglementeringen inzake intellectuele eigendom sensu lato.

Puente Innovacion BV behoudt zich elk intellectueel eigendomsrecht en sui generis recht voor op de websites en de apps , op het geheel van de elementen die erin zijn opgenomen en op de eventuele databanken.

Elke andere reproductie, verspreiding, terbeschikkingstelling van het publiek en/of hergebruik in welke vorm ook, ongeacht of deze volledig of gedeeltelijk, tijdelijk of permanent is, van de websites en de apps, of van elk element van intellectuele eigendom van Puente Innovacion BV is strikt verboden zonder schriftelijke en voorafgaande toestemming van Puente Innovacion BV.

Elk verzoek om informatie en/of toestemming dat betrekking heeft op één of meer elementen van intellectuele eigendom van de websites of de apps moet worden gericht aan info@hr-gids.be.

De websites en apps kunnen eveneens elementen bevatten die volledig of gedeeltelijk de intellectuele eigendom zijn van derden. Op deze elementen is, mutatis mutandis, dezelfde regeling van toepassing.

Algemene verkoopvoorwaarden

Algemeen

Elke bestelling van producten of diensten en elke aanvraag van informatie of documentatie via de websites of elk gebruik van een app heeft automatisch de volle en algehele instemming met deze algemene voorwaarden tot gevolg.

De diensten die worden geleverd door Puente Innovacion BV zijn daarnaast onderworpen aan de specifieke voorwaarden die eigen zijn aan die diensten of aan de overeenkomsten die tussen de opdrachtgevers en Puente Innovacion BV werden gesloten over de betreffende diensten, die bij tegenstrijdigheid voorrang zullen hebben op deze algemene voorwaarden.

Noch de online bestelling van documenten en/of informatie, noch de levering van deze documenten/ informatie impliceert enige overdracht van intellectuele rechten aan de gebruiker. Deze documenten en informatie blijven de uitsluitende eigendom van Puente Innovacion BV of van haar licentieverleners.

Elke overtreding van de rechten, inzonderheid intellectuele eigendomsrechten, van Puente Innovacion BV of haar licentiegevers kan gerechtelijke of andere vervolging door de betreffende entiteiten of door de bevoegde autoriteiten tot gevolg hebben.

Pre contractuele informatie

Alle door Puente Innovacion BV producten en diensten, worden te goeder trouw en zo getrouw mogelijk beschreven. De producten en diensten worden aangeboden binnen de grenzen van de voorraad. Puente Innovavion BV kan op elk moment haar aanbod van producten of diensten wijzigen. Bij langdurige onbeschikbaarheid van een product, wordt de klant zo spoedig mogelijk verwittigd. In voorkomend geval, kan de klant zijn bestelling dan kosteloos (deels) annuleren.

Prijsaanbod

De opgegeven prijzen voor de door Puente Innovacion BV aangeboden producten en diensten, ongeacht de drager, kunnen zonder voorafgaande kennisgeving door Puente Innovacion BV gewijzigd worden. De voor het product of de dienst vermelde prijs dekt alleen de in de beschrijving van het product of de dienst vermelde elementen. Tenzij anders vermeld, zijn de prijzen in euro weergegeven en exclusief btw.

BTW

Voor niet btw-plichtige klanten, wordt de btw van het EU-land toegepast zoals aangeduid op de factuur. In elk geval dienen btw-plichtige Klanten hun btw-nummer op te geven in het bestelformulier. Puente Innovacion BV behoudt zich het recht voor de bestelling op te schorten indien deze informatie niet wordt verstrekt of indien de opgegeven informatie onvolledig of onjuist zou blijken.

Plaatsen van de bestelling

De Klant kan door Puente Innovacion BV geleverde producten en/of diensten bestellen, online via één van de websites van Puente Innovacion BV.

Puente Innovacion BV behoudt zich het recht om de bevestiging van de bestelling afhankelijk te stellen van andere voorwaarden, ze op te schorten of te weigeren in de volgende limitatief opgesomde gevallen:

  • Mededeling van kennelijk onjuiste gegevens;
  • Onvolledige of onjuiste bestelbon;
  • Niet-betaling van eerdere leveringen of weigering van autorisatie door de bank of financiële instelling van de Klant of door de financiële afdeling van Puente Innovacion BV;
  • Bestellingen van een abnormaal groot aantal werken;
  • Bestellingen voor een abnormaal hoog totaalbedrag.
Betaling

Betalingen kunnen worden verricht door middel van een kredietkaart, debetkaart of door overschrijving, zoals aangegeven per aangeboden product of dienst op één van de websites en/of apps van Puente Innovacion BV. In het geval over ‘overschrijving’ behoudt Puente Innovacion BV zich het recht om de aanvaarding van de bestelling of de levering afhankelijk te stellen van de ontvangst van de betaling. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zijn de betalingen onmiddellijk en zonder korting opeisbaar.

Elke vertraging in de betaling brengt van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een interest op van 8% per jaar op de verschuldigde bedragen. In geval van niet-betaling op de vervaldag zal van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een conventionele forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn ten belope van 10% van het nog verschuldigde saldo, met een minimum van € 40.

Facturatie

De Klant stemt uitdrukkelijk in met het gebruik en de ontvangst van elektronische facturen, naar goeddunken van Puente Innovacion BV.

Beveiliging en archivering

De veiligheid van de elektronische geldoverdrachten en de goede uitvoering van de betalingsopdrachten in het algemeen, vallen onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de financiële instellingen die deze overdrachten beheren. Puente Innovacion BV kan niet aansprakelijk worden gesteld voor welke schade ook die voortvloeit uit een fout, nalatigheid, een storing, defect of onrechtmatige daad die niet rechtstreeks aan hem toe te schrijven is.

Het is de verantwoordelijkheid van de Klant om kennis te nemen van de Algemene voorwaarden en de beperkingen van aansprakelijkheid die van toepassing zijn op de betaaldiensten waarvan hij gebruik maakt.

Abonnement

Een abonnement gaat in op de maand van het jaar waarin de klant op dat abonnement intekent. In de regel is de looptijd van een abonnement een jaar.

Behoudens opzegging van het abonnement uiterlijk twee (2) maanden voor de verjaardag datum ervan, wordt het stilzwijgend verlengd voor een periode van een jaar. De eventuele opzegging moet per e-mail worden bekendgemaakt op info@hr-gids.be, met bevestiging van ontvangst van die opzegging door Puente innovacion BV.

Tenzij anders aangegeven tijdens de bestelprocedure, wordt het abonnement gefactureerd op jaarbasis. Het abonnement wordt vóór elke vervaldag (doorgaans op jaarbasis) gefactureerd tegen de geactualiseerde prijs.

Uitvoering van de bestelling

De bestelde digitale bestanden worden aan de Klant ter beschikking gesteld via een hyperlink waarmee ze kunnen worden geraadpleegd. De hyperlink om de bestanden te downloaden wordt meegedeeld na de bevestiging van de bestelling. Deze hyperlink blijft beschikbaar gedurende de bij bestelling aangegeven periode.

Sociale media

Een aantal van de websites zijn opgenomen als onderdeel van websites van derden (sociale media sites zoals Instagram en Linkedin). Bij het gebruik van deze websites dienen eveneens de voorwaarden van de sociale media sites nageleefd te worden.

Sociale media sites zijn interactieve sites. Puente Innovacion BV heeft niet steeds controle over de inhoud die derden plaatsen op de betreffende sites. Puente Innovacion BV aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud die derden op de betreffende sites plaatsen.

Disclaimer

De websites en de apps werden met de grootste zorg aangemaakt en Puente Innovacion BV doet alle redelijkerwijs mogelijke inspanningen opdat de informatie die zich erin bevindt actueel en juist zou zijn.

De websites en apps worden uitsluitend ter informatie aan de gebruiker ter beschikking gesteld en Puente Innovacion BV wijst erop dat de informatie op de websites of in de apps voor evolutie vatbaar is en raadt de gebruiker aan om de toepasselijkheid, de juistheid en de actualiteit van de informatie op haar websites en in haar apps steeds te controleren. Deze informatie vervangt op generlei wijze een juridisch advies of een gepersonaliseerde professionele assistentie.

Voor zover de wet het toelaat, zal Puente Innovacion BV in geen geval aansprakelijk gesteld kunnen worden voor de schade, van welke aard en omvang ook, die rechtstreeks of onrechtstreeks veroorzaakt zou worden door de raadpleging of, meer algemeen, door gelijk welk gebruik van de websites of de apps en inzonderheid van de informatie die zich erop of erin bevindt.

De online te bestellen documenten zijn standaardmodellen en kunnen dus een aanpassing – door de gebruiker – vereisen aan de wettelijke en/of jurisprudentiële bepalingen die eigen zijn aan het specifieke geval. Puente Innovacion BV kan niet aansprakelijk gesteld worden voor rechtstreekse of onrechtstreekse nadelen, schade of kosten die zouden kunnen voortvloeien uit mogelijke vergissingen of weglatingen in de gepubliceerde documenten.

De online te bestellen documenten/mediamateriaal/studies zijn uitsluitend bedoeld voor prfessionele klanten. De aangegeven prijzen van de documenten zijn btw exclusief.

De bestelde documenten worden geacht te zijn geleverd zodra de documenten als download beschikbaar zijn. De aankoop van een document omvat een persoonlijke, niet-exclusieve, wereldwijde, niet-overdraagbare en niet in de tijd beperkte licentie om die documenten te gebruiken, te verbeteren, te wijzigen en te vertalen voor de eigen bedrijfsdoeleinden, evenals het recht om er voor de voorgaande doeleinden afgeleide werken van te creëren, doch omvat niet het recht om het betreffende document (al dan niet in gewijzigde vorm) te publiceren, commercialiseren, verkopen, verdelen, verhuren of in sub-licentie te verlenen.

In toepassing van artikel XII.10 van het Wetboek van Economisch Recht, zijn de artikelen XII.7, §1, XII.8 en XII.9 van voormeld wetboek niet van toepassing bij de online bestelling van documenten in een business-to-business context.

Algemeen kan Puente Innovacion BV niet aansprakelijk gesteld worden voor het gebruik van de documenten die aangeleverd worden op de websites of via de apps. Puente Innovacion BV kan immers geen controle, noch invloed uitoefenen op de manier waarop gebruik gemaakt zal worden van deze documenten en Puente Innovacion BV wijst bijgevolg elke aansprakelijkheid af voor het verlies van inkomsten, van kansen, van uitbating, van winsten of voor directe of indirecte schadegevallen van welke aard ook, die veroorzaakt worden door of in verband staan met het gebruik van die documenten. Bijgevolg zal om die reden geen enkele klacht tegen Puente Innovacion BV in aanmerking genomen kunnen worden.

De websites en de apps bevatten hyperlinks naar andere sites alsook verwijzingen naar andere informatiebronnen. Deze links en informatiebronnen worden ter informatie ter beschikking gesteld en impliceren geen goedkeuring, ondersteuning of aansluiting van Puente Innovacion BV bij deze sites en bronnen. Puente Innovacion BV controleert deze sites en hun inhoud niet en biedt geen enkele waarborg voor de informatie die erin is opgenomen en/of de voorstelling ervan.

Puente Innovacion BV wijst elke aansprakelijkheid af voor elke schade die zou kunnen voortvloeien uit de raadpleging van informatie op de andere sites of algemeen in gelijk welke andere informatiebron waarnaar de websites of de apps verwijzen, ongeacht de aard, de omvang, de oorzaak en/of de gevolgen van die schade.

Bevoegde rechtbanken en toepasselijk recht

De rechtbanken van de zetel van de vennootschap zijn exclusief bevoegd om kennis te nemen omtrent alle geschillen die uit of met betrekking tot deze algemene voorwaarden zouden ontstaan.  Deze algemene voorwaarden worden beheerst door de Belgische wetgeving.